Zanimljivosti

Endemi i subendemi Lovćena (II),i su prisutni i na većini drugih planina u Crnoj Gori

U daljem radu biće prikazani endemi Lovćena, zajedno sa subendemima i lokalitetima na kojima smo tokom terenskih istraživanja uspjeli da ih popišemo i mapiramo njihova staništa od kojih su neka nova i do sada su bila nepoznata. Takođe, navedeni subendemi su prisutni i na većini drugih planina u Crnoj Gori, ali ih zbog ograničenog prostora nećemo navoditi. 

1. Edraianthus wettsteinii Halácsy & Bald. subsp. lovcenicus E. Mayer & Blecic 

CAMPANULACEAE 

Opšte rasprostranjenje: CG 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik-iznad sela Mirac).  

Stanište: pukotine krečnjackih stijena 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 1600 mnv. 

Lokalitet (Zlatarice), novootkrivrni lokalitet – južne padine Velikog Babljaka (B. Proročić, A. Uskoković, V. Živanović) 

Literatura:  Mayer, E. & Blecic, V. (1969), Lakušic, R. (1973b), Pulević, V. (2005), Petrovic, D. et al. (2008). Đurišić (2009), Proročić, Uskoković (2021) 

 2. Minuartia graminifolia (Ard.) Jáv. subsp. clandestina (Portenschl.) Mattf. = Alsine clandestina (Portenschl.) A. Kerner, Arenaria clandestina Portenschl. 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, BiH, Hr, Mk, CG, Sr 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik) 

Stanište: kamenjari, pukotine stijena, rudine. 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 1600 – 2300 mnv; 

3. Cerastium decalvans Schlosser & Vuk. subsp. decalvans = Cerastium lanigerum G. Clementi, Cerastium arvense var. lanigerum Vis., Cerastium tomentosum var. elongatum Pantocsek, Cerastium tomentosum subsp. lanigerum (Vis.) Stoj. & Stefanov 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, Gr, Mk, CG, Sl, Sr 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik), (prim. aut. A. Uskoković. B. Proročić, Jezerski vrh)  

Stanište: pukotine krečnjackih stijena i blokova (Amphoricarpetalia, Edraianthion jugoslavicii); sipari Bunion alpini, subalpske bukove šume (Fagetum subalpinum); krečnjacke livade i pašnjaci  Elyno-Seslerietea (Seslerietalia juncifoliae, Seslerietum giganteae-caricetosum ferruginei, Seslerietum giganteae-caricetosum-humilis, Seslerietum giganteae subass. caricetosum ferruginei, Campanulion albanici, Crepidi-Centauretum kotschianae, Poeto-Potentilletum montenegrinu, Elyno-Edraianthetum alpinii,); vrištine (Hyperici-Vaccinietum montenegrinum subass. geranietosum silvatici); šume munike (Pinetum heldreichii); Edraiantho-Dryadetum, Agrosti-Scleranthetum neglecti; Ranunculo- Helianthemetum nitide; 

Geološka podloga: karbonat (slojeviti krečnjaci i rožnaci), porfiri i porfiriti (rijetko), silikat (rijetko) 

Nadmorska visina: 1400 – 2530 mnv 

 4. Cerastium grandiflorum Waldst. & Kit. = Cerastium grandiflorum var. lasiostemon, Cerastium grandiflorum f. hecuravense Corr 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, BH, HR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: M: Boka Kotorska (Tušupi), Kotor (brdo Sv. Ivan); SM: Lovćen 

(Babljak, Štirovnik, Njeguši, Torinje, Brajići, Jezerski vrh, put za Cetinje-ka vrhu, Treštenik, planine iznad Kotora)  

Stanište: pukotine krečnjackih stijena Edraianthion (Campanulo-Molkeetum petraeae, Edraianthetum pivae, Moltkietum petraeae), subalpski pašnjaci-Seslerietalia juncifoliae; subalpske bukove šume (Fagetum subalpinum); pašnjacki kamenjari montanog pojasa, sipari, rudine, tocila. 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 300 – 2523 mnv 

 5. Cerastium ligusticum Viv. subsp. trichogynum (Moschl) P.D. Sell &  Whitehead = Cerastium campanulatum Viv., Cerastium trichogynum Moschl 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, BH, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  Lovćen (Ivanova Korita, Majin vrh, Majstori, Krstac). 

Stanište: primorske šume sladuna i cera Quercion petreae-cerris (Quercetum cerridis mediterraneomontanum); pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Micromerio julianae-Ramondaetum serbicae), submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); kamenjar žukve i primorske kleke, 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 150 – 860 mnv 

 6. Cerastium malyi (Georgiev) Niketic subsp. malyi = Cerastium moesiacum sensu auct non Friv., Cerastium moesiacum f. dimoniei Borza, Cerastium  orbelicum subsp. malyi Georgiev 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Bu, CG, SR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Jezerski vrh) (prim.aut. A. Uskoković. B. Proročić, Štirovnik) 

Stanište: smrceve šume (Picetum excelsae); bijeloborove šume (Pinetum sylvestris); primorske 

munikine šume (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum); šume subalpijske bukve (Fagetum subalpinum); pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Potentillo-Daphneetum 

malyanae, Micromerio- Dianthetum kitaibeli), termofilna tocila (Thalictro elati-Geranietum macrorhizi); alpski silikatni pašnjaci Seslerion comosae (Nardetum subalpinum montenegrinumfestucetosum spadiceae, Nardetum subalpinum montenegrinum -agrostidetosum rupestris (trifolietosum repentis, Genisto-Festucetum spadiceae, Genisto-Festucetum spadiceaeplantaginetosum albanici, Genisto-Festucetum spadiceae-hypochoeretosum koritnicensis Festucetum variae montenegrinum-seslerietosum comosae, Festucetum variae montenegrinum-poetosum violaceae); subalpski i alpski karbonatni pašnjaci Oxytropidion dinaricae (Carici-Crepidetum dinarici subass. trifolietosum norici, Carici-Crepidetum dinarici subass. typicum, Caricio-Crepidetum dinarici subass. helianthemetosum alpestri, Seslerietum tenuifoliae montenegrinum subass. potentilletosum tridentinae, Seslerietum tenuifoliae montenegrinum subass. globularietosum bellidifoliae, Festuco- Alchemilletum serbicae), sipari, sniježnici, livade, visokoplaninske livade, rudine, pašnjaci, oko potoka u podnožju, nekošene livade, planinski suvati, ruderalno 

Geološka podloga: karbonat i silikati 

Nadmorska visina: 550 – 2487 mnv 

 7. Dianthus ciliatus Guss. subsp. dalmaticus (Celak) Hayek = Dianthus dalmaticus Celak 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, HR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: M: Bar, Boka Kotorska (Kotor, okolina Kotora, Vrmac), Lovćen (Mirac, Njeguši, Brajici, Obzovica, Vališta), 

Stanište: pukotine krecnjackih stijena (Edraianthetum pivae), pašnjacki kamenjari (Genisto- 

Globularietum), stijene, grabove šikare, bukove šume 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 850 – 1150 mnv 

 8. Dianthus cruentus Griseb. subsp. cruentus = Dianthus calocephalus Bald. non Boiss., Dianthus holzmanianus Heldr. & Hausskn., Dianthus  lateritius Halácsy 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Bu, GR, MK, CG, SR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić, Trešnja, Vuči do, Međuvršje) Katunska nahija (Velestovo);  

Stanište: subalpske mezofilne livade-Pancicion (Ranunculo-Pancicietum serbicae-asphodeletosum 

albi, Ranunculo-Pancicietum serbicae-typicum, Ranunculo-Pancicietum serbicae-poetosum alpinae); alpske krečnjacke livade i pašnjaci Oxytropidion dinaricae (Crepidi-Centauretum kotschyanae, Seslerietum giganteae-caricetosum ferruginei, Seslerietum giganteae-caricetosum humilis) 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 700 – 1900 mnv 

 9. Dianthus integer Vis. subsp. integer = Dianthus nicolai G. Beck, Dianthus petraeus subsp. integer (Vis.) Tutin, Dianthus prenjus G. Beck 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: BH, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši, Lovcen),  

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Edriantho-Dianthetum nicolai); subalpski 

kamenjari, travnata staništa. 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 700 – 2200 mnv 

10. Dianthus sylvestris Wulfen subsp. bertisceus Rech. fil. 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: AL, MK, CG, SR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM:  Lovćen (Štirovnik, Njeguši), 

Stanište: alpski karbonatni pašnjaci Oxytropidion dinaricae; pukotine krecnjackih stijena 

Amphoricarpion autariati (Centaureo incomptae-Asteretum belidiastri, Trinio-Euphoribietum 

subhastatae) 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 540 – 1850 mnv 

11. Dianthus sylvestris Wulfen subsp. nodosus (Tausch) Hayek = Dianthus nodosus Tausch 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: AL, BH, HR, CG, SR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši),  

Stanište: pašnjacki kamenjari mediteransko montanog pojasa-Saturejon subspicatae, šumarci 

bjelograba (Carpinion orientalis) šikara cera (Quercetum cerris) 

Geološka podloga: karbonat (dolomit-dolomitizirani krecnjak) 

Nadmorska visina: 885 – 915 mnv 

12. Heliosperma tommasinii (Vis.) Rchb. = Silene tommasinii Vis., Silene quadridentata subsp. tommasinii (Vis.) Neumayer 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH, HR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori SM: Lovćen (Njeguši, Babljak, Štirovnik, Jezerski vrh, Stare Lazine, Šanik, Trešnja, Kapa, Bogojeva Glava, Valjac rupe, Gojanove grede, Goli hrt), Cetinje.  

Stanište: pukotine stijena-Asplenietea rupestris (Campanulo-Moltkeetum petraeae), osojni kamenjari, tocila 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 850 – 1759 mnv 

 13. Silene reichenbachii Vis. subsp reichenbachii 

CARYOPHYLLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH, HR 

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bjeloši, Ivanova Korita, Kapa, Bukovica),  

Katunska nahija (Čevo). (Prim. aut. Široko rasporstranjena na području Lovćena) 

Stanište: mediteransko-montani pašnjacki kamenjari Saturejon subspicatae (Genisto-Globularietum), uz puteve 

Geološka podloga: karbonat (dolomit-dolomitizirani krecnjak) 

Nadmorska visina: 910 – 1200 mnv 

14. Ranunculus concinnatus Schott = Ranunculus croaticus Schott, Ranunculus oreophilus subsp. concinnatus (Schott) Hayek, Ranunculus oreophilus subsp. croaticus (Schott) Hayek 

RANUNCULACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, BiH, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Jezerski Vrh, Međuvršje, Štirovnik ) 

Stanište: subalpski krecnjacki pašnjaci Oxytropidion dinaricae (Festuco-Alchemilletum serbicae, 

Seslerietum-tenuifoliae montenegrinum-potentilletosum tridentinae); na tocilima, u bukovim šikarama; stjenovita mjesta oko sniježnika 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 1900 – 2040 mnv 

 15. Corydalis blanda Schott subsp. blanda = Corydalis pseudo-cava Pant. 

PAPAVERACEAE 

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, CG, HR, GR, MK

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Ivanova Korita).  

Stanište: planinske livade 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: nema podataka 

16. Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. incisa Lidén = Corydalis balcanica sensu Adamovic, Corydalis densiflora auct. non C. Presl, Corydalis solida subsp. densiflora auct. non (C. Presl) Hayek 

PAPAVERACEAE 

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, BU, GR, MK, CG, SR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Bjeloške paprati, Cetinje),  

Stanište: pukotina stijena; bukova šuma; sipari u alpskom pojasu 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 850 – 2400 mnv 

Napomena: Nalazi na Lovćenu moraju biti provjereni u herbaru i na terenu. 

 17. Pseudofumaria alba (Miller) Lidén subsp. leiosperma (Conrath) Lidén = Corydalis leiosperma Conr., Corydalis ochroleuca subsp. leiosperma (Conr.) Hayek, Corydalis ochroleuca var. longibracteata Rohlena 

PAPAVERACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, HR, MK, CG, SrR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen 

Stanište: krečnjacki subalpski sipari-Arabidetalia flavescentis (Driypidi-Silenetum marginatae); 

pukotine stijena; 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 250 – 2400 mnv 

18. Erysimum linariifolium Tausch = Erysimum linearifolium auct. non Moench, Erysimum sylvestre subsp. linearifolium (Tausch)  Hayek, Erysimum sylvestre var. linearifolium G. Beck 

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) 

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, GR, CG, SR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik, Dolovi, Gornic, Trešnja, Veliki Bostur, Bukovica). (Prim. aut. Široko rasprostranjen na području Lovćena) 

Stanište: pukotine stijena-Edraianthion (Moltkeo-Galietum baldaccii, Geranio dalmatici- Ramondaetum serbicae); šikare primorskih krajeva-Paliuretea (Paliurion adriaticum) (Rhamno 

intermediae-Paliuretum), šumarci i šikare crnog i bijelog graba-Ostryo-Carpinion orientalis (Rusco- 

Carpinetum orientalis quercetosum) mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari- 

Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); stijene i sipari, šikara sa mirtom, erikom i 

primorskom klekom na rudinama, rubovi bukovih šuma i šikara;, kamenjar sa Phlomisom 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 20 – 1400 mnv 

19. Cardamine montenegrina Jar. Kucera, Lihová & Marhold 

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) 

Opšte rasprostranjenje: CG 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši) 

Stanište: pukotine krečnjackih stijena i sjenoviti sipari 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 423 – 919 mnv 

 20. Berteroa gintlii Rohlena 

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) 

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH? 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Brajici). (Prim. aut. Od 1970-1972, godine kada je zadnji put zabilježena od strane Koviljke Tomić-Stanković do danas nije potvrđena. Neophodna nova terenska istraživanja) 

Stanište: kamenjari, uz zidine, na rubu šikara crnoga graba 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 1000 mnv 

21. Viola pseudaetolica Tomovic, Melovski & Niketić = Viola aetolica Boiss. & Heldr., Viola saxatilis subsp. aetolica (Boiss. & Heldr.) Hayek p. p. 

VIOLACEAE 

Opšte rasprostranjenje: AL,? BiH, ? BU, Mk, CG, SR 

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bjeloši, Dubovik, Cetinje) 

Stanište:, sipari (Drypetea spinosae); acidofilni subalpski pašnjaci (Seslerietalia comosae); molikine šume (Pinetum peucis); alpski žbunjaci (Juniperion sibiricae); livade, livade u bukovoj šumi, u šikarama, uz međe 

Geološka podloga: karbonat i silikat 

Nadmorska visina: 800 – 1950 mnv 

 22. Linum alpinum Jacq. subsp. laeve (Scop.) Nyman 

LINACEAE 

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG 

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Cetinje (iznad Cetinja), Lovćen  

Stanište: subalpski i alpski pašnjaci 

Geološka podloga: karbonat 

Nadmorska visina: 2300 mnv 

23. Polygala croatica Chodat = Polygala pyxophylla (Ave-Lall.) Reichenb., Polygala alpestris sensu Fl. Srbije non Reichenb.,  Polygalaalpestris subsp. croatica (Chodat) Hayek, Polygala calcarea subsp. croatica (Chodat) 

Graebner 

POLYGALACEAE 

Opšte rasprostranjenje: Al, BiH, Hr, GR,? IT, MK, CG, SR 

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Ivanova korita-Majstori, Kapa). 

Stanište: šuma cera (Quercetum cerris); mediteransko, montane munikine šume (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum); subalpske i alpske krečnjacke livade-Campanulion albanicae(Caricio- Crepidetum-dinarici-typicum,Caricio-Crepidetum-dinarici-trifolietosum norici, Festuco- Alchemilletum serbicae, Ranunculo-Helianthemetum nitide); alpske krečnjacke rudine-Oxytropidion dinaricae (Seslerietum tenuifoliae-montenegrinum-potentilletosum tridentinae); subalpske acidofilne livade-Jasinion orbiculatae (Chamaespartio-Hieracietetum pilosellae); stijene, na kamenjaru u šumi bukve, u prorijđenoj bukovoj šikari; obrasli sipar, rudine, subalski i alpski pašnjaci i livade. 

Geološka podloga: karbonat (najčešće), fliš (rijeđe) 

Nadmorska visina: 700 – 1860 mnv 

Pišu: Božidar Proročić, i Ana uskoković

Related posts

SVEČANI PRIJEM ZA NOVINARE U ORGANIZACIJI EKONOMSKO- KULTURNOG CENTRA AZERBEJDŽANA

Dijaspora BiH Administrator

LEGENDE I PRIČE S LOVĆENA (XII)

Dijaspora BiH Administrator

LEGENDE I PRIČE S LOVĆENA (XV)                

Dijaspora BiH Administrator

Životna priča Ćazima Mulalića: Istaknuti Cazinjanin, zanatlija, nastavnik praktične nastave, šampion u gađanju glinenih golubova

Dijaspora BiH Administrator

CRNOJEVIĆI,  BALŠIĆI I PETROVIĆI U TOPONIMIJI LOVĆENA I PODGORINE

Dijaspora BiH Administrator

Endemi Lovćena i subendemi koji se na njemu nalaze predstavljaju posebnu dragocjenost za floristička, naučna, ekološka istraživanja

Dijaspora BiH Administrator

Leave a Comment